Algemene voorwaarden Body2Love te Didam
 
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Body2Love doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.
1.2 De wederpartij van Body2Love wordt aangeduid als de cursist.
1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Body2Love en de cursist gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
 
Artikel 2 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier.
2.2 Als de cursist minderjarig is, dient het inschrijfformulier door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.
2.3 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden. 
 
Artikel 3 Duur en beëindiging
3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden.
3.2 Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
3.3 Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.
3.4 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet, kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand worden opgezegd.
3.5 Opzegging of wijziging van het abonnement dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres  van Body2Love onder het kenmerk ‘opzegging’ of ‘wijziging’ abonnement te geschieden. Body2Love is niet verantwoordelijk voor ontvangst. Opzegging per telefoon is niet mogelijk.
3.6 Als de cursist minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger plaats te vinden.
 
Artikel 4 Prijs en prijswijziging
4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
4.2 Bij inschrijving betaalt de cursist administratiekosten  € 0,00. De administratiekosten worden vooraf overeengekomen.
4.3 Body2Love heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Body2Love twee weken voorafgaand aan haar cursisten medegedeeld. De cursist heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden.
4.4 Als de prijswijziging zoals bedoeld in lid 3 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft de cursist niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 
Artikel 5 Verplichtingen van de cursist
5.1 De cursist dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan Body2Love mede te delen.
5.2 De cursist houdt zich aan de door Body2Love gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door Body2Love aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door de cursist geeft Body2Love het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 
Artikel 6 Betaling
6.1 Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.
6.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van een betaallink rond de datum van inschrijving verzonden. Deze betaallink dient binnen 10 dagen betaald te worden, anders is deelname niet mogelijk totdat de betaling ontvangen is. 
6.3 Body2Love heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.
6.4 Body2Love behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.   

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 De cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengen. De cursist verklaard hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door de cursist worden gedragen.
7.2 Body2Love is slechts aansprakelijk voor schade die de cursist lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Body2Love toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Body2Love is beperkt tot het bedrag waarvoor Body2Love aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.
7.3 Body2Love is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Body2Love maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel uitgesloten.
7.4 De cursist is tegenover Body2Love aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de cursist komt.
 
Artikel 8 Klachten
8.1 De cursist dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan Body2Love kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn rechten terzake verliest.
 
Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze
9.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
9.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Body2Love neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
 
Artikel 10 Instemmingsverklaring beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
10.1 Een inschrijving komt overeen met een instemmingsverklaring voor het maken van beeldmateriaal welke gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, zoals flyers, social media en de website van Body2Love. Ook na het beëindigen van het lidmaatschap zal Body2Love beeldmateriaal blijven gebruiken voor alle publicitaire doeleinden.
 
Artikel 11 Lessen
11.1 Body2Love behoudt zich het recht om haar openingstijden te wijzigen.
11.2 De lessen van Body2Love zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste rooster zal bekend worden gemaakt via e-mail aan de cursist. Er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
11.3 Body2Love behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of te annuleren in verband met een naar het oordeel van Body2Love te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Body2Love te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 
Artikel 12 Huisregels 
12.1 Body2Love maakt gebruik van een online reserveringssysteem. Cursist kan zich tot nul uur voor de les inschrijven voor deze les. Het uitschrijven voor de les kan tot maximaal vier uur van te voren. Schrijft de cursist zich niet op tijd uit verliest de cursist zijn of haar credit.
12.2 De cursist krijgt van Body2Love credits om zich in te schrijven voor lessen per week. Het aantal credits is afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm. Zijn de credits van de cursist op, of vervallen door het te laat uitschrijven van de les, of het niet verschijnen op de ingeschreven les, maar wil de cursist alsnog komen trainen, zal de cursist een losse les moeten kopen. Deze les  dient bij aanvang van de les contant te worden voldaan of vooraf aan de les in de online omgeving van Body2Love te worden voldaan.
12.3 De strippenkaart is persoonsgebonden en maximaal zes maanden geldig.